Domingo, 21 de diciembre de 2008

 

Convocatoria Revista MaMuda

 

 

Mamuda: 1. f. Dícese de la hembra del mamut, género de mamíferos proboscidios elefántidos que existieron durante el periodo Neogeno, desde hace aproximadamente 4,8 millones de años hasta 3.700 años, en las épocas del Plioceno, Pleistoceno i Holoceno. Numerosas especies han sido descritas, siendo el mamut lanudo, la más conocida de todas. Se han encontrado fósiles de mamut en América del Norte, Eurasia y África. 2. Es la mano que sin hablar, dice muchas cosas.

 

La MaMuda es una publicación que funciona como espacio de manifestación i pensamiento artístico abierto a la colaboración de todas la creaciones que puedan ser reproducidas, pegadas, copiadas, plegadas... La MaMuda tiene carácter monográfico i el primer número saldrá en febrero de 2009.

 

Te invitamos a participar en este primer número que girará entorno a la Nueva Fauna Urbana.

 

Qué criaturas viven entre el ruido de los coches, los olores del mercado, el espacio entre contenedores de recogida selectiva i el murmullo de los peatones? Qué especies hacen de los semáforos, los rincones de algunos escaparates i los tenderetes de ropa de los terrados, sus hábitats idóneos? Qué nuevo bestiario podríamos descubrir de la vida en este ecosistema complejo que es una ciudad? De qué manera la fauna ha descubierto en la ciudad un lugar propicio o de qué manera la ciudad ha inventado un nuevo cuadro de especies animales distribuidas por sus calles? Qué etología comporta vivir en estos centros de actividad, qué nuevos hábitos i ritmos se derivan? La cebra de los pasos, las girafas en las grúas, los mamuts que como nuevos camiones de basura recorren la noche de la metrópolis en busca de...

 

Puedes participar de dos formas:

 

A)    Enviándonos un original que pueda ser reproducido fácilmente

 

B)    Enviándonos una serie de 150 originales si tu obra es especial i necesita un tratamiento singular. En este caso, no tienes que comunicar cómo quieres que editemos tu obra.

 

-          El formato de la revista es Din-A6 (148x105mm)

-          Las técnicas, materiales, interpretaciones i otras consideraciones son libres. Publicaremos todas las obras que nos lleguen.

-          Las obras en papel u otros materiales se entregaran o se enviaran a la Escola d’Art de Manresa, C/ Infants, 3 08241 Manresa (Barcelona) España o a cualquier colaborador de la MaMuda.

-          Las obras digitales pueden enviarse a [email protected], tamaño 148x105mm, formato TIFF i 300ppp de resolución i con las tipografías trazadas.

 

Esperamos tu artefacto hasta el 31 de enero de 2009!

 

De entre los participantes en este número y el próximo (que versará sobre Nueva Flora Urbana), seleccionaremos unas cuantas obras que formaran parte de una exposición en la Escola d’Art de Manresa, el próximo mes de mayo, incluida en el ciclo Visuals.

 

 

Convocatòria Revista MaMuda

Mamuda: 1. f. Dit de la femella del mamut, gènere de mamífers proboscidis elefàntids que van existir durant el perídode Neogen, des de fa aproximadament 4,8 milions d’anys fins fa 3.700 anys, en les èpoques del Pliocè, Pleistocè i Holocè. Nombroses espècies han estat descrites, essent el mamut llanut, la més coneguda de totes. S’han trobat fòssils de mamut a Amèrica del Nord, Euràsia i Àfrica. 2. És la mà que sense parlar, diu moltes coses.

La MaMuda és una publicació que funciona com a espai de manifestació i pensament artístic obert a la col·laboració de tothom amb creacions que puguin ser reproduïdes, enganxades, copiades, plegades… La MaMuda té caràcter monogràfic i el primer número sortirà el febrer de 2009.

Et convidem a participar en aquest primer número que girarà sobre Nova Fauna Urbana.

Quines criatures viuen entre el soroll dels cotxes, les olors dels mercats, l’espai entre contenidors de recollida selectiva i el murmuri dels vianants? Quines espècies fan dels semàfors, els racons d’alguns aparadors i els estenedors de roba dels terrats, els seus hàbitats idonis? Quin nou bestiari podríem descobrir de la vida en aquest ecosistema complexe que és una ciutat? De quina manera la fauna ha descobert en la ciutat un lloc propici o de quina manera la ciutat ha inventat una nova taula d’espècies animals distribuïdes pels seus carrers? Quina etologia comporta viure en aquests centres d’activitat, quins nous hàbits i ritmes se’n deriven? La zebra dels passos, les girafes a les grues, els mamuts que com camions d’escombraries recorren el capvespre de la metròpoli a la recerca de…

Pots participar de dues maneres:

A)   Fent-nos arribar un original que pugui ser reproduïble fàcilment

B)    Enviant-nos una sèrie de 150 originals si la teva obra és especial i necessita un tractament singular. En aquest cas ens has de fer saber com vols que editem l’obra.

-       El format de la revista és Din-A6 (148x105mm)

-       Les tècniques, materials, interpretacions i altres consideracions són lliures. Publicarem totes les obres que ens arribin.

-       Les obres en paper o en qualsevol altre material s’entregaran o s’enviaran a l’Escola d’Art de Manresa, C/ Infants, 3 08241 Manresa o a qualsevol col·laborador de la MaMuda.

-       Les obres digitals poden enviar-se a [email protected], mesura 148x105mm, format TIFF i 300 ppp de resolució i amb les tipografies traçades.

 

Esperem el teu artefacte fins el 31 de gener de 2009!

D’entre els participants en aquest número i el proper (que versarà sobre Nova Flora Urbana), seleccionarem unes quantes obres que formaran part d’una exposició a l’Escola d’Art de Manresa, el proper mes de maig, dins el cicle Visuals.

 

 

 


Tags: Revista MaMuda

Publicado por gala2 @ 12:00  | REVISTAS
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios